[wpml_language_selector_widget]

אחריות יצרן

1. במהלך התקופה המפורטת להלן, לביא מתחייבת לתקן ו/או להחליף, לפי הצורך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל מוצר או חלק ממוצר שנמכר על ידה, שיימצא כי נפל פגם בהליך ייצורו או הרכבתו (רק במידה והורכב על ידי מרכיבים מטעם לביא) או בחומר ממנו יוצר (להלן: "האחריות"). האחריות כפופה לתנאים הבאים:

1.1. הפגם לא נגרם בזדון, חבלה או ברשלנות של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' אחר.
1.2. האחריות אינה חלה על פגמים שנגרמו כתוצאה מהזנחה, כח עליון, פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת, נזקי שמש, נזקי אש, נזקי מים או לחות, תנאי סביבה בלתי הולמים, נזקי מזג אוויר, שריטות, חבלות, מכות, חבטות, נפילות, חתכים, גזירה, שפשופים, רטיבות, שימוש בחומרים כימיים, שברים או קרעים כתוצאה משימוש לא נכון או רשלני או שנגרמו במכוון, הכתמה, נזק מכני שנגרם על ידי ציוד או אנשים או הפעלת כח מופרז על המוצרים.

1.3. השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל, למטרה לה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש והתחזוקה של לביא.

1.4. הפגם אינו בגדר בלאי סביר עקב שימוש סביר.

1.5. הפגם אינו נגרם כתוצאה מהובלה, הרכבה, תיקון או ניסיון תיקון על ידי הלקוח או על ידי גורם שלא הוסמך לכך על ידי לביא.

1.6. לביא אינה אחראית בשום אופן לנזקי טפילים, תולעים ומזיקי עץ אחרים.

1.7. הבדלי גוון, צבע או טקסטורה כתוצאה מתכונות טבעיות של החומר לא ייחשבו כפגם. האחריות אינה חלה על דהיית צבע כתוצאה מחשיפה לאור יום, לחום או לנוזלים. במקרה של החלפה, ייתכן כי גווני העץ ומרקמיו, חומרים אחרים מהם מורכב המוצר וכן צבעי הבדים לא יהיו זהים לחלק שהוחלף והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

1.8. המוצר נמצא ברשות הלקוח המקורי החתום על הסכם זה, במקום בו הותקן לראשונה על ידי לביא ולא נפגע כתוצאה מהעברתו למקום אחר. האחריות אינה ניתנת להסבה.

1.9. תקופת האחריות תחל ביום אספקת המוצר ותהא למשך התקופה המפורטת להלן:

חלקים העשויים מלוחות עץ תעשייתיים – 5 שנים

חלקים העשויים מעץ מלא – 5 שנים

חלקים העשויים בד וספוג – 5 שנים

חלקי פרזול – 5 שנים

1.10. ככל שמוצר, או חלק הימנו, תוקן או הוחלף על ידי לביא במהלך תקופת האחריות, לא יהיה בכך כדי להאריך את תקופת האחריות המקורית בגין המוצר מעבר לתקופת האחריות המקורית.

2. הפניה ללביא במסגרת האחריות תהא בכתב. עם קבלת הפניה בכתב, נציג לביא יערוך בירור מקיף לשם בדיקת התלונה בתוך 60 ימי עבודה מיום הודעת הלקוח בכתב על קיומו של פגם. ככל שנדרשת החלפת חלקים, ההחלפה תיעשה בהתאם לזמינות חלקים במלאי, אך לא יאוחר מ-60 ימי עבודה.

3. לאחר תום תקופת האחריות ו/או בהעדר אחריות, רשאית לביא, אך לא חייבת, לספק שירות ותיקונים בתשלום, על פי מחירון לביא כפי שיהיה בתוקף באותה עת (העשוי להשתנות) ובהתאם לשיקול דעתה. לאחר תום תקופת האחריות החלפת חלקים כפופה לזמינותם ויכולת ייצורם.

4. מוסכם כי ללקוח לא תהא כל טענה או דרישה כלפי לביא בגין אי נוחות שנגרמה ללקוח כתוצאה מביצוע התיקונים במסגרת האחריות, ובלבד שלביא תפעל ותבצע את תיקון הליקויים בהתאם להוראות נספח זה.

5. מעבר לאחריות המפורטת לעיל במפורש, לא יחולו על לביא כל חבויות, התחייבויות ואחריות מכל סוג שהוא והיא לא תחוב בכל תשלום בקשר למוצרים, התקנתם ונזקים שונים שנגרמו להם ו/או בעטים, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה. כל אחריות אחרת כלפי הלקוח, במפורש או במרומז, בנוגע למוצרים, התקנתם ונזקים אחרים מוחרגת בזאת.
6.מבלי לגרוע מהאמור לעיל: (א) מובהר כי לביא לא תהיה אחראית, לא תפצה, לא תשפה ולא תידרש לשפות ולפצות את הלקוח ו/או כל צד ג' בגין נזק עקיף ו/או מיוחד ו/או תוצאתי ו/או על הוצאות נלוות ו/או על הפסד כספי נלווה, מניעת רווח או הכנסה, פגיעה בפעילות, אבדן שימוש, נזקי גוף, פגיעה במוניטין או כל נזק או הפסד אחר מכל מין או סוג, גם אם ידעה על האפשרות לקרות הנזק, ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת בקשר למוצרים והתקנתם. אחריות לביא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד; (ב) מוסכם ומובהר כי אחריות לביא לנזקים כלשהם בכל עילה שהיא מוגבלת במצטבר (בגין כל הנזקים יחד) לסך הכולל ששולם בפועל על ידי הלקוח ללביא בגין המוצרים אשר בגינם נטענים הנזקים.

7. הוגשה כנגד לביא תביעה בגין איזה מהנזקים המפורטים בסעיף 6(א) לעיל- ישפה הלקוח את לביא בגין כל תשלום שתדרש לביא שאת בו על פי פסק דין חלוט וכן בגין כל הוצאה הכרוכה בניהול כל הליך משפטי, לרבות שכ"ט עו"ד.

8. נספח אחריות זה אינו ניתן להסבה.

9. והתקנתם. אחריות לביא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד; (ב) מוסכם ומובהר כי אחריות לביא לנזקים כלשהם בכל עילה שהיא מוגבלת במצטבר (בגין כל הנזקים יחד) לסך הכולל ששולם בפועל על ידי הלקוח ללביא בגין המוצרים אשר בגינם נטענים הנזקים.

10. הוגשה כנגד לביא תביעה בגין איזה מהנזקים המפורטים בסעיף 6(א) לעיל- ישפה הלקוח את לביא בגין כל תשלום שתדרש לביא שאת בו על פי פסק דין חלוט וכן בגין כל הוצאה הכרוכה בניהול כל הליך משפטי, לרבות שכ"ט עו"ד.

11. נספח אחריות זה אינו ניתן להסבה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה חינם!

רוצה שנחזור אליך?

מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:

דילוג לתוכן